نمایش اپرای عروسکی عاشورا به کارگردانی بهروز غریب پور در تالار فردوسی/ عکاس:محمد رضا مسگری

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

نمایش محاکمه سکوت در تالار حافظ/عکاس :مهدی ماهری

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠